کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 8 اردیبهشت 1396 جمعه 8 اردیبهشت 1396 110,000
جمعه 15 اردیبهشت 1396 جمعه 15 اردیبهشت 1396 110,000
جمعه 22 اردیبهشت 1396 جمعه 22 اردیبهشت 1396 110,000
جمعه 29 اردیبهشت 1396 جمعه 29 اردیبهشت 1396 110,000