کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
تضمین اجرا دارد. پنجشنبه 14 تیر 1397 یکشنبه 24 تیر 1397 01 2,850
دلار
پنجشنبه 25 مرداد 1397 دوشنبه 5 شهریور 1397 01 2,850
دلار
پنجشنبه 1 شهریور 1397 یکشنبه 11 شهریور 1397 01 2,850
دلار
چهارشنبه 21 شهریور 1397 شنبه 31 شهریور 1397 01 2,850
دلار