کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
جمعه 1 تیر 1397 شنبه 31 شهریور 1397 01 670
دلار
هر هفته قابل اجراست