کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 2 شهریور 1397 جمعه 2 شهریور 1397 110,000
جمعه 9 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 110,000
جمعه 16 شهریور 1397 جمعه 16 شهریور 1397 110,000
جمعه 23 شهریور 1397 جمعه 23 شهریور 1397 110,000
جمعه 30 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 110,000