کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 4 آذر 1397 یکشنبه 4 آذر 1397 115,000
پنجشنبه 15 آذر 1397 پنجشنبه 15 آذر 1397 115,000
پنجشنبه 22 آذر 1397 پنجشنبه 22 آذر 1397 115,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 پنجشنبه 29 آذر 1397 115,000