کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 3 آبان 1397 پنجشنبه 3 آبان 1397 115,000
سه شنبه 8 آبان 1397 سه شنبه 8 آبان 1397 115,000
چهارشنبه 16 آبان 1397 چهارشنبه 16 آبان 1397 115,000
پنجشنبه 24 آبان 1397 پنجشنبه 24 آبان 1397 115,000