کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 5 مهر 1397 پنجشنبه 5 مهر 1397 100,000
پنجشنبه 12 مهر 1397 پنجشنبه 12 مهر 1397 100,000
پنجشنبه 19 مهر 1397 پنجشنبه 19 مهر 1397 100,000
پنجشنبه 26 مهر 1397 پنجشنبه 26 مهر 1397 100,000