کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 2 آذر 1397 جمعه 2 آذر 1397 115,000
جمعه 9 آذر 1397 جمعه 9 آذر 1397 115,000
جمعه 16 آذر 1397 جمعه 16 آذر 1397 115,000