کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 7 تیر 1397 پنجشنبه 7 تیر 1397 110,000
پنجشنبه 14 تیر 1397 پنجشنبه 14 تیر 1397 110,000
پنجشنبه 21 تیر 1397 پنجشنبه 21 تیر 1397 110,000
پنجشنبه 28 تیر 1397 پنجشنبه 28 تیر 1397 110,000