کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 9 آذر 1397 جمعه 9 آذر 1397 110,000
پنجشنبه 15 آذر 1397 پنجشنبه 15 آذر 1397 110,000
جمعه 16 آذر 1397 جمعه 16 آذر 1397 110,000
پنجشنبه 22 آذر 1397 پنجشنبه 22 آذر 1397 110,000
جمعه 23 آذر 1397 جمعه 23 آذر 1397 110,000