کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 4 اسفند 1396 جمعه 4 اسفند 1396 100,000
جمعه 11 اسفند 1396 جمعه 11 اسفند 1396 100,000
جمعه 18 اسفند 1396 جمعه 18 اسفند 1396 100,000
جمعه 25 اسفند 1396 جمعه 25 اسفند 1396 100,000