کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 4 آبان 1397 جمعه 4 آبان 1397 140,000
جمعه 11 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 140,000
جمعه 18 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 140,000
جمعه 25 آبان 1397 جمعه 25 آبان 1397 140,000
جمعه 2 آذر 1397 جمعه 2 آذر 1397 140,000
جمعه 9 آذر 1397 جمعه 9 آذر 1397 140,000
جمعه 16 آذر 1397 جمعه 16 آذر 1397 140,000
جمعه 23 آذر 1397 جمعه 23 آذر 1397 140,000
جمعه 30 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 140,000