کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 9 آذر 1397 جمعه 9 آذر 1397 110,000
جمعه 16 آذر 1397 جمعه 16 آذر 1397 110,000
جمعه 23 آذر 1397 جمعه 23 آذر 1397 110,000
جمعه 30 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 110,000