کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 15 آذر 1397 پنجشنبه 15 آذر 1397 110,000
پنجشنبه 22 آذر 1397 پنجشنبه 22 آذر 1397 110,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 پنجشنبه 29 آذر 1397 110,000