کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 19 مرداد 1396 پنجشنبه 26 مرداد 1396 01 2,300
یورو