کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
جمعه 9 تیر 1396 دوشنبه 12 تیر 1396 01 830
یورو
هر هفته قابل اجرا خواهد بود