کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 اردیبهشت 1397 جمعه 7 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 14 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 21 اردیبهشت 1397 جمعه 21 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 28 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 110,000