کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 27 آبان 1395 شنبه 29 آبان 1395 695,000
دوشنبه 8 آذر 1395 چهارشنبه 10 آذر 1395 695,000
پنجشنبه 25 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 695,000
پنجشنبه 23 دی 1395 شنبه 25 دی 1395 695,000
پنجشنبه 21 بهمن 1395 شنبه 23 بهمن 1395 695,000