کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 24 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 735,000
سه شنبه 21 دی 1395 جمعه 24 دی 1395 735,000
سه شنبه 19 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 735,000
سه شنبه 10 اسفند 1395 جمعه 13 اسفند 1395 735,000