کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 9 تیر 1396 جمعه 9 تیر 1396 110,000
جمعه 16 تیر 1396 جمعه 16 تیر 1396 110,000
جمعه 23 تیر 1396 جمعه 23 تیر 1396 110,000
جمعه 30 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 110,000