کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 5 تیر 1396 دوشنبه 5 تیر 1396 140,000
پنجشنبه 8 تیر 1396 پنجشنبه 8 تیر 1396 140,000
پنجشنبه 15 تیر 1396 پنجشنبه 15 تیر 1396 140,000
جمعه 23 تیر 1396 جمعه 23 تیر 1396 140,000
جمعه 30 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 140,000