کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 6 مهر 1397 جمعه 6 مهر 1397 140,000
جمعه 13 مهر 1397 جمعه 13 مهر 1397 140,000
جمعه 20 مهر 1397 جمعه 20 مهر 1397 140,000
جمعه 27 مهر 1397 جمعه 27 مهر 1397 140,000
جمعه 4 آبان 1397 جمعه 4 آبان 1397 140,000
جمعه 11 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 140,000
جمعه 18 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 140,000