کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 --
پنجشنبه 10 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 --