کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 --
چهارشنبه 9 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 --