کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
جمعه 2 شهریور 1397 شنبه 10 شهریور 1397 01 530
دلار
جمعه 23 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 01 530
دلار
جمعه 13 مهر 1397 جمعه 20 مهر 1397 01 0
دلار
جمعه 11 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 -- 0
دلار
جمعه 2 آذر 1397 جمعه 9 آذر 1397 -- 0
دلار
قیمت متعاقبا اعلام می شود