کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
HOT4 دوشنبه 28 اسفند 1396 پنجشنبه 2 فروردین 1397 1,190,000
HOT5 1,570,000
HOT4 چهارشنبه 1 فروردین 1397 شنبه 4 فروردین 1397 1,190,000
HOT5 1,570,000
HOT4 چهارشنبه 8 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 1,190,000
HOT5 1,570,000
HOT4 جمعه 10 فروردین 1397 دوشنبه 13 فروردین 1397 1,190,000
HOT5 1,570,000