کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) توضیحات
HO4/1 شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 1 فروردین 1396 1395/10/30 1,090,000 هتل *4 فردوس
HO4/1 1395/11/25 1,150,000 هتل *4 فردوس
HO4/1 1,180,000 هتل *4 فردوس
HO5 1395/10/30 1,495,000 هتل *5 لیپار
HO5 1395/11/25 1,550,000 هتل *5 لیپار
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار
HO4 سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/10/30 1,090,000 هتل *4 فردوس
HO4 1395/11/25 1,150,000 هتل *4 فردوس
HO4/1 1,180,000 هتل *4 فردوس
HO5 1395/10/30 1,495,000 هتل *5 لیپار
HO5 1395/11/25 1,550,000 هتل *5 لیپار
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار
HO4 شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 1395/10/30 1,090,000 هتل *4 فردوس
HO4 1395/11/25 1,150,000 هتل *4 فردوس
HO4/1 1,180,000 هتل *4 فردوس
HO5 1395/10/30 1,495,000 هتل *5 لیپار
HO5 1395/11/25 1,550,000 هتل *5 لیپار
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار
HO4 پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/10/30 1,090,000 هتل *4 فردوس
HO4 1395/11/25 1,150,000 هتل *4 فردوس
HO4/1 1,180,000 هتل *4 فردوس
HO5 1395/10/30 1,495,000 هتل *5 لیپار
HO5 1395/11/25 1,550,000 هتل *5 لیپار
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار