کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HO4/1 شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 1 فروردین 1396 1,250,000 هتل *4 لاله
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار
HO4/1 سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1,250,000 هتل *4 لاله
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار
HO4/1 جمعه 4 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 1,250,000 هتل *4 لاله
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار
HO4 دوشنبه 7 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 1,200,000 هتل *4 لاله
HO5 1,550,000 هتل *5 لیپار
HO4/1 پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1,250,000 هتل *4 لاله
HO5 1,595,000 هتل *5 لیپار