کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 2 فروردین 1397 شنبه 4 فروردین 1397 890,000
دوشنبه 6 فروردین 1397 چهارشنبه 8 فروردین 1397 890,000
پنجشنبه 9 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 890,000