کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 7 فروردین 1396 چهارشنبه 9 فروردین 1396 --
پنجشنبه 10 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 --