کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
95/5 دوشنبه 23 اسفند 1395 شنبه 12 فروردین 1396 17,000,000