کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
B-95 جمعه 7 مهر 1396 جمعه 14 مهر 1396 01 880
دلار
لیدر انگلیسی زبان
95/03 01 1,260
دلار
لیدر فارسی زبان همراه