کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 مهر 1397 پنجشنبه 12 مهر 1397 115,000
پنجشنبه 19 مهر 1397 پنجشنبه 19 مهر 1397 115,000
پنجشنبه 26 مهر 1397 پنجشنبه 26 مهر 1397 115,000