کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 22 آذر 1397 پنجشنبه 22 آذر 1397 115,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 پنجشنبه 29 آذر 1397 115,000