کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 15 اردیبهشت 1396 جمعه 15 اردیبهشت 1396 110,000
جمعه 22 اردیبهشت 1396 جمعه 22 اردیبهشت 1396 110,000
جمعه 29 اردیبهشت 1396 جمعه 29 اردیبهشت 1396 110,000