کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 7 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 725,000
چهارشنبه 9 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 725,000