کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 4 آبان 1396 پنجشنبه 4 آبان 1396 115,000
پنجشنبه 11 آبان 1396 پنجشنبه 11 آبان 1396 115,000
پنجشنبه 18 آبان 1396 پنجشنبه 18 آبان 1396 115,000
پنجشنبه 25 آبان 1396 پنجشنبه 25 آبان 1396 115,000