کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 23 آذر 1396 پنجشنبه 23 آذر 1396 115,000
پنجشنبه 30 آذر 1396 پنجشنبه 30 آذر 1396 115,000