کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
95/09 جمعه 7 مهر 1396 جمعه 14 مهر 1396 1396/06/15 01 2,100
دلار
01 2,200
دلار
جمعه 12 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 01 1,950
دلار