کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 جمعه 8 اردیبهشت 1396 --
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 جمعه 22 اردیبهشت 1396 --