کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) توضیحات
HO3 شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 1 فروردین 1396 1395/11/25 1,175,000 هتل *3 مارینا
HO3 1,210,000 هتل *3 مارینا
HO4 1395/11/25 1,325,000 هتل *4 خلیج فارس
HO4 1,345,000 هتل *4 خلیج فارس
HO3 سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/11/25 1,175,000 هتل *3 مارینا
HO3 1,210,000 هتل *3 مارینا
HO4 1395/11/25 1,325,000 هتل *4 خلیج فارس
HO4 1,345,000 هتل *4 خلیج فارس
HO3 شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 1395/11/25 1,175,000 هتل *3 مارینا
HO3 1,210,000 هتل *3 مارینا
HO4 1395/11/25 1,325,000 هتل *4 خلیج فارس
HO4 1,345,000 هتل *4 خلیج فارس
HO3 پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/11/25 1,175,000 هتل *3 مارینا
HO3 1,210,000 هتل *3 مارینا
HO4 1395/11/25 1,325,000 هتل *4 خلیج فارس
HO4 1,345,000 هتل *4 خلیج فارس