کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 4 خرداد 1397 جمعه 4 خرداد 1397 110,000
جمعه 11 خرداد 1397 جمعه 11 خرداد 1397 110,000
جمعه 18 خرداد 1397 جمعه 18 خرداد 1397 110,000
جمعه 25 خرداد 1397 جمعه 25 خرداد 1397 110,000