کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 31 مرداد 1397 چهارشنبه 31 مرداد 1397 110,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 پنجشنبه 8 شهریور 1397 110,000
پنجشنبه 15 شهریور 1397 پنجشنبه 15 شهریور 1397 110,000
پنجشنبه 22 شهریور 1397 پنجشنبه 22 شهریور 1397 110,000
پنجشنبه 29 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 110,000