کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 8 تیر 1396 پنجشنبه 8 تیر 1396 110,000
جمعه 16 تیر 1396 جمعه 16 تیر 1396 110,000
پنجشنبه 22 تیر 1396 پنجشنبه 22 تیر 1396 110,000
جمعه 30 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 110,000