کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 جمعه 8 اردیبهشت 1396 --
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 جمعه 22 اردیبهشت 1396 --
سه شنبه 2 خرداد 1396 جمعه 5 خرداد 1396 --