کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 19 بهمن 1396 شنبه 21 بهمن 1396 --
چهارشنبه 1 فروردین 1397 جمعه 3 فروردین 1397 --