کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
2 یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1395/11/25 1,100,000
3 1,125,000
2 پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/11/25 1,100,000
3 1,125,000