کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 9 فروردین 1397 یکشنبه 12 فروردین 1397 1396/11/23 --
1396/12/08 --
--