کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
3 یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1,100,000
3 پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1,100,000