کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1395/10/30 1,150,000
1395/11/25 1,210,000
1,240,000
شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 1395/10/30 1,150,000
1395/11/25 1,210,000
1,240,000
پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/10/30 1,150,000
1395/11/25 1,210,000
1,240,000