کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 8 تیر 1397 جمعه 8 تیر 1397 110,000
جمعه 15 تیر 1397 جمعه 15 تیر 1397 110,000
جمعه 22 تیر 1397 جمعه 22 تیر 1397 110,000
جمعه 29 تیر 1397 جمعه 29 تیر 1397 110,000