کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 19 بهمن 1396 شنبه 21 بهمن 1396 --
یکشنبه 27 اسفند 1396 سه شنبه 29 اسفند 1396 --