کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
شنبه 28 اسفند 1395 پنجشنبه 3 فروردین 1396 --
سه شنبه 8 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 --