کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 15 تیر 1396 پنجشنبه 15 تیر 1396 110,000
پنجشنبه 22 تیر 1396 پنجشنبه 22 تیر 1396 110,000
پنجشنبه 29 تیر 1396 پنجشنبه 29 تیر 1396 110,000