کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 5 آبان 1396 جمعه 5 آبان 1396 100,000
جمعه 12 آبان 1396 جمعه 12 آبان 1396 100,000
جمعه 19 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 100,000
جمعه 26 آبان 1396 جمعه 26 آبان 1396 100,000