کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 12 آبان 1396 جمعه 12 آبان 1396 100,000
جمعه 19 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 100,000
جمعه 26 آبان 1396 جمعه 26 آبان 1396 100,000