کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 4 آبان 1397 جمعه 4 آبان 1397 110,000
جمعه 11 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 110,000
چهارشنبه 16 آبان 1397 چهارشنبه 16 آبان 1397 110,000
جمعه 25 آبان 1397 جمعه 25 آبان 1397 110,000