کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 اردیبهشت 1397 جمعه 7 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 14 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 21 اردیبهشت 1397 جمعه 21 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 28 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 110,000
جمعه 4 خرداد 1397 جمعه 4 خرداد 1397 110,000
جمعه 11 خرداد 1397 جمعه 11 خرداد 1397 110,000
جمعه 18 خرداد 1397 جمعه 18 خرداد 1397 110,000
جمعه 25 خرداد 1397 جمعه 25 خرداد 1397 110,000