کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 6 مهر 1397 جمعه 6 مهر 1397 110,000
جمعه 13 مهر 1397 جمعه 13 مهر 1397 110,000
جمعه 20 مهر 1397 جمعه 20 مهر 1397 110,000
جمعه 27 مهر 1397 جمعه 27 مهر 1397 110,000