کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 15 تیر 1396 پنجشنبه 15 تیر 1396 110,000
جمعه 23 تیر 1396 جمعه 23 تیر 1396 110,000
جمعه 30 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 110,000