کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1,075,000
پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1,075,000