کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 --
شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 --
پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 --