کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

کوههای مریخی دهسلم

کوه های مریخی مناظری از کوه های کره ماه را برای انسان تداعی می کنند و جنس رسوبی آنها و هم چنین فرسایش خاص کوه ها موجب ایجاد شیارها و تراش های زیبایی شده است که گویی نقاشی ماهر آنها را به تصویر کشیده است. این کوه ها چاک چاک هستند و اشکالی نامانوس و فاقد پوشش گیاهی دارند و به خاطر همین غیرعادی بودنشان، در سال های اخیر و در میان گردشگران به «کوه های مریخی» شهرت یافته اند و جزو نمونه های بدبوم (بدلند) به شمار می آیند.
طراحی سایت توسط کاسپید