کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

منطقه ی بیابانک

روستای بیابانک در حدود 18 کیلومتری جنوب غربی شهر سمنان قرار دارد روستایی به ظاهر کوچک که به علت قرار گرفتن در دشت کویر و قرار نگرفتن هیچ روستایی در جنوب آن تا انتهای دشت کویر روستای بیابانک نامیده شده است. روستای تاریخی و فرهنگی که قدمت آن به طور دقیق مشخص نیست ولی از آثار و ابنیه مشخص می گردد که قدمتی دیرینه دارد که در اثر وقایع و حوادث طبیعی و اجتماعی فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده و خود را از هزارتوی تاریخ بدین روزگار کشانده است. حوادثی نظیر زلزله شدید و بی سابقه که بنا به گفته اثیر در سال 242  اتفاق افتاده که دامنه اش از ناحیه باختری خراسان در نواحی نیشابور تا ری و اصفهان گسترده بود و طاعون فراگیر سال 264  قومس که بسیاری از قومسیان را به کام مرگ فرو برد.با وجود تپه باستانی «گورون شپته» به معنای تل گبران و گورستان مجوسان به نام «گبرستانی» در ناحیه «سرخمبه» به معنای سرخمره می توان اطمینان حاصل کرد که قدمت این روستا به دوران زرتشتیان برمی گردد.
آثار و بناهای تاریخی
قنات نیسکان
این قنات یکی از قناتهای پر آب روستای بیابانک بوده است ودر حدود 8 سنگ آب داشته است که اکنون خشک گردیده.
مادر چاه قنات نیسکان در نزدیکی سرخه و عمق آن حدود 80 متر میباشد.
قنات طهره
قنات طهره 14 شبانه روز بوده و حدودا" 20 لیتر در ثانیه آب داشته است. برای حمام عمومی روستا نیز از آب قنات طهره استفاده میشده است.
برج ها
در اطراف بیابانک خصوصا" به طرف جنوب برجهای دیده بانی وجود داشته که دیده بانان با مشاهده یاغی ها و راه زنان با اسب به طرف روستا تاخته و مردم را خبر میکر ده اند.آثار تعدادی از این برجها به نامهای چاله برج؛دیونه برج(دیوانی برج)ترکمونی برج(برج ترکمنی) در جنوب روستا دیده میشود.
قلعه خندق
قلعه خندق روستای بیابانک جهت حفاظت مردم در برابر هجوم یاقیان بنا شده بود دارای ورودی آب "گنگ آو"به معنی گنگ آب (راه ورودی آب آن مخفی بوده)و خروجی آب"پایین شط"که در اطراف خندق کنده اند میباشد.این قلعه دارای هشت برج بوده که بقایای چند برج موجود است این قلعه راههای زیر زمینی به خارج از روستا و اطراف داشته که میتوان به راههای زیر زمینی آن به قلعه جان آباد و قلعه لاسگرد اشاره نمود.


logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید