کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

غار کرفتو

اگر کمی پا فراتر از سقز بگذاریم و وارد دیواندره شویم با پدیده ای روبرو می شویم که یادگار اجداد ماست. غاری عجیب و آهکی که در دوران های مختلف سکونت گاه انسان هایی بوده است که هر یک به نحوی این غار را برای آسایش خویش به نحوی تغییر داده اند. طبق گفته محققان غار کرفتو در دوران مزوزویک این غار زیر آب بوده و در پایان این دوره زمین شناسی سر از آب بیرون آورده است. و به همین دلیل است که دیـدن بعـضـی از جاهای مخـتـلـف آن بایـد از قایـقـهای کـوچک اسـتـفاده کـرد. وجـود تصاویـر و اشکال نـقـاشـی شـده داخـل غار از قدمت اسرار آمیز این غار می گویند. به طور مثال تراشه سنگی به دست آمده از طبقه چهارم و محوطه بیرون غار می تواند نشانه ای از استفاده انسان های پیش از تاریخ از این غار باشد.


اکنون طول غار کرفتو حدود 750 متر است و مسیر اصلی دارای راهروهای فرعی متعددی است. کل ساختمان غار چهار طبقه است و معماران این بنای عظیم آهکی به زیبایی خانه ای امن با اتاق ها و راهروها و دالانهای متعدد به وجود آورده اند.
از نقطه نظر معماری غار کرفتو دارای چهار بعد معماری است که در عرصه هنر معماری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این معماری اتاقها و گذرگاهها به هم متصل هستند، تعدادی پنجره و سوراخ در نمای بیرونی تعبیه شده است. حکّاک های زیادی در موضوع حیوان، انسان و گیاهان در روی دیوارهای غار پیدا شده است که دارای مایه های مذهبی نیز می باشند.
این غار بصورت هوشمندانه ای برای سکونت انتخاب شده است. زیرا غار بطور کلی بادگیر نیست و برف در زمـسـتان دامـنـه جـنـوبـی را نـمـی پـوشـانـد در حـالـی که 500 مـتـر دورتـر و در جـنـوب شـرقـی غار بادگـیـر بـوده و بـرف آن را مـی پـوشـانـد ، در سـویـی دیگـر دره کـوه دیگـری وجـود دارد که به عـلـت الـقـا شـکـل بـودن طـبـیعـی آن مـردمان اطـراف به آن سـه دخـتـران می گـویـنـد .غار کرفتو به نام معـبد هـراکـلـس ( هـرکـول ) نیز خوانده می شود، زیرا کتیبه ای در طبقه سوم یافت شده است که در آن آمده است: 
در ایـن جا هـراکـلـس سکـونـت دارد باشـد که پـلـیـدی در آن راه نـیابـد.
در نتیجه بررسی باستان شناسان و زمین شناسان از رسـوبات بر جای مانـده ایـن غـار، کرفتو از هزاره چهارم پیش از میلاد خالی از سکنه شده است و ساکنان آن که زندگانی شبیه عشایر امروزی داشته اند، سکونتگاه باستانی خود را برای همیشه ترک کرده اند.
از آثار بدست آمده در غار می توان دوران زندگی در غار را به چهار دسته اصلی پـیـش از تاریخ، اشکانـی، سـاسـانـی و اسـلامی تقسیم کرد که البته دوره سـلـوکی آن چـنـدان مـورد یـقـیـن نیست. البته با توجه به کتیبه موجود در طبقه چهارم شاید غار کرفتو ارمغان اجداد اولیه ما بوده است. طراحی سایت توسط کاسپید