کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

عشایر آق اولر تالشان

تنوع ساختار اکولوژیکی سرزمین ایران زمینة شکل‌گیری مناظر فرهنگی متعددی را فراهم آورده است. مناظر فرهنگی، ترکیبی از تداوم حیات انسان و هنر پیرایش سرزمین را با بهره‌مندی از اجزای محیط طبیعی و در قالب سکونتگاههای انسانی از دوران گذشته تاکنون به نمایش می‌گذارند. در شرایط کنونی رشد جوامع انسانی در کنار پیشرفت‌های علمی، افزایش بهره‌گیری بشر از منابع و پیامدهای منفی ناشی از توسعة گردشگری بدون وجود طراحی و مدیریت بهینه در پهنه‌های تاریخی طبیعی، امکان تخریب ساختار اکولوژیکی و تاریخی مناظر فرهنگی را فراهم آورده. بحث نوین حفاظت جامع محیطی زمینه‌ساز حفاظت از پهنه‌های زیستی تاریخی و سکونتگاهها است. منطقة تاریخی طبیعی تالش "آق اولر مریان" با ویژگی‌های اکولوژیکی خاص و جاذب گردشگر دارای سکونتگاههای 4500 ساله در کنار منزلگاه عشایر فصلی است که از دوران باستان تاکنون تغییر چندانی نیافته و در بستر طبیعت تالشان در هم تنیده شده و بخش مهمی از ویژگی‌های منظر فرهنگی تالشان را به نمایش می‌گذارند.


 این سکونتگاهها با معماری ویژه‌ای در نحوة استفاده از مصالح بومی و مکان‌یابی صحیح با توجه به شاخص‌های بستر محیطی و بویژه تنوع ساخت، در طول زمان از ماندگاری خاصی برخوردار بوده‌اند. از سویی توسعة ساخت‌و‌سازهای جدید بویژه ویلاسازی ساکنان شهرهای پیرامونی باعث تخریب عناصر ارزشمند منظر شده است. شناسایی و مکانیابی این سکونتگاهها و نحوة پراکنش آنها با استفاده از فناوری دورسنجی و مطالعات گسترده محیطی، زمینة حفاظت جامع محیطی از این عناصر را به‌وجود آورده و با ارائة راهبردهایی، موجبات حفاظت جامع محیطی و توسعة گردشگری پایدار را فراهم آورده است.logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید